Deelnamevoorwaarden en privacyverklaring voor de DERMASENCE Power Giveaway

§ 1 Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming door de organisator van de winactie

Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG (= organisator, zie ook punt 9) is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de deelnemers.

Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG gebruikt de gegevens over de identiteit van de deelnemer alsook zijn overige persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres) alleen in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en slechts om de winactie uit te voeren. Zij zal deze gegevens alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de winactie resp. als er sprake is van toestemming door de deelnemer en zij zal deze na afloop van de winactie, d.w.z. de afwikkeling ervan, verwijderen.

De gegevens zullen op de volgende manier worden opgeslagen: elektronische gegevens op de server van de organisator Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, nr. b) van de Duitse AVG (DSGVO). Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de winactie, daarom bestaat er in dit verband een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens als een deelnemer wenst deel te nemen aan de winactie. Zonder het verstrekken van persoonsgegevens is het niet mogelijk om in voorkomend geval het recht op deelname aan de winactie te controleren en om contact op te nemen met de deelnemer om hem/haar te informeren over de gewonnen prijs en de verzending daarvan.

De gegevens van de deelnemer zullen vervolgens worden verwijderd.

De naam- en adresgegevens worden alleen doorgegeven aan derden ten behoeve van het verzenden van de gewonnen prijs. Een verder gebruik vindt niet plaats.

Ten aanzien van de genoemde en alle overige rechten in verband met de gegevensbescherming wordt verwezen naar https://www.dermasence.com/nl/legal-notice/privacyverklaring


§ 2 Deelnamevoorwaarden

2. Rechten van de deelnemer aan de weggeefactie

De deelnemer heeft het recht om op te allen tijde informatie op te vragen over de betreffende zijn/haar persoon opgeslagen gegevens, alsmede om een beperking van de verwerking daarvan te verlangen en hij heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en overdracht van zijn gegevens. Bovendien kan hij/zij de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens intrekken (zie hierna onder punt 2). Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn of haar recht op bezwaar of intrekking, voldoet een e-mail naar info/at/dermasence/dot/nl.

De deelnemer heeft daarnaast het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG.

 

3. Het verloop van de winactie                                                            

De deelname vindt plaats door het vinden van de drie verborgen woorden in de woordzoeker op de landingspagina van de wedstrijd (https://www.dermasence.com/nl/werkzamestoffen-power-giveaway) in te voeren op het deelnameformulier en het deelnameformulier vervolgens volledig online in te vullen.

De winactie begint op 01.07.2024. De einddatum is 30.09.2024. In het geval van een online-deelname geldt het geregistreerde tijdstip van ontvangst van het ingevulde deelnameformulier, dat uiterlijk dient te zijn ontvangen op 30.09.2024 tot en met 23:59 uur.

De prijzen zullen willekeurig bij loting worden toegekend onder alle juiste inzendingen. Een deelname na de vermelde einddatum is ongeldig.

De lotingen zullen kort na afloop van de winactie plaatsvinden. De winnaars zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van hun gewonnen prijs.

 

4. Prijzen

Er worden in totaal 10 DERMASENCE Power-sets verloot, elk bestaande uit een powerbank (ter waarde van € 15,41) en een DERMASENCE Hyalusome Retinol serum plus (ter waarde van €39,70).

Een uitkering in geld is uitgesloten. Als een prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is, behoudt Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatief van gelijke of hogere waarde.

De winnaar dient alle belastingen te dragen die hij/zij eventueel verschuldigd is als gevolg van de prijs.

5. Deelname

Deelname is toegestaan voor iedereen die in Nederland woonachtig is en op het moment van deelname aan de winactie de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en volledig handelingsbekwaam is. Medewerkers, familieleden en distributeurs van de organisator zijn uitgesloten van deelname.

Elke deelnemer kan alleen in eigen naam en slechts één keer aan de actie deelnemen. Deelnemers die meerdere keren deelnemen worden niet in overweging genomen en meervoudige deelname leidt tot uitsluiting van de winactie. Bovendien worden personen die in strijd handelen met deze deelnamevoorwaarden, gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen of op andere wijze door manipulatie onrechtmatige voordelen verkrijgen, uitgesloten van deelname aan de actie. Als deze overtredingen pas later bekend worden, kan de selectie achteraf ongedaan gemaakt worden en eventuele voordelen worden teruggevorderd.

Deelname aan de actie is kosteloos en niet gekoppeld aan een aankoopverplichting.

 

6. Aanvaarding van de prijs

Door het online verzenden van het formulier op https://www.dermasence.com/nl/werkzamestoffen-power-giveaway stemt de deelnemer ermee in de prijs te aanvaarden in het geval van een trekking als winnaar.

7. Overhandiging van de prijs; realisatie van de prijs

De prijzen zullen voor rekening van de organisator per post naar het opgegeven adres worden verzonden.

Bij de aflevering van de betreffende prijs op het postkantoor gaat het risico van onopzettelijk verlies van de goederen over op de betreffende winnaar. De organisator is niet verantwoordelijk voor schade tijdens de levering. De prijs zal kort na afloop van de winactie worden verzonden.

Een overdracht van de prijs door de winnaar op een derde persoon is uitgesloten.

 

8. Uitsluiten van aansprakelijkheid, rechtsvorderingen en de bevoegde rechter

De organisator is niet aansprakelijk voor technische storingen die optreden tijdens de gegevensoverdracht.

Iedere verplichting tot schadevergoeding van de organisator en haar organen, medewerkers en hulppersonen op grond van of in verband met de winactie is, ongeacht de rechtsgrond, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid.

Rechtsvorderingen zijn, in het bijzonder ten aanzien van de controle op de vaststelling van de prijs en met betrekking tot de trekking van de winnaars, uitgesloten.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter gelegen in de plaats Münster.

 

9. Organisator en klachten

Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG
Hafengrenzweg 3
48155 Münster, Duitsland

Tel. +49 251 91599-100
Fax +49 251 91599-101

E-mail: info[at]dermasence.nl

De bevoegde rechter: Münster
Handelsregister Münster: HRA 6760

Vertegenwoordigd door de beherende vennoot:: Medicos Kosmetik Beteiligungs-GmbH
Deze wordt vertegenwoordigd door de bestuurder: Philipp Beckmann

Inschrijving handelsregister: HRB 8908
BTW-nummer: DE812378816

 

10. Wijziging van de deelnamevoorwaarden - voortijdige beëindiging van een winactie

De organisator behoudt zich evenwel het recht voor om de deelnamevoorwaarden te allen tijde te wijzigen in het voordeel van de deelnemers, of de winactie geheel of gedeeltelijk, om belangrijke redenen en zonder voorafgaande kennisgeving, niet te starten, te onderbreken of te beëindigen. De organisator zal met name gebruik maken van deze mogelijkheid wanneer een correcte uitvoering van de winactie om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, is de organisator gerechtigd om een vergoeding voor de daardoor ontstane schade van deze persoon te verlangen.

11. Aanvaarding van de deelnamevoorwaarden - uitsluiting bij overtreding

Door de deelname aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden . In het geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden is de organisator gerechtigd de betreffende deelnemer van deelname uit te sluiten. Dit geldt met name als de deelnemer onjuiste gegevens verstrekt. Als de uitgesloten deelnemer volgens de loting een winnaar blijkt te zijn, kan de prijs met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

12. Salvatorische clausule

(1) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of geworden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

(2) In het geval van een ongeldige bepaling zijn de contractpartijen verplicht om te onderhandelen over een effectieve en redelijke vervangende bepaling die het economische doel dat de contractpartijen met de ongeldige bepaling nastreefden zo dicht mogelijk benadert.

Deze deelnamevoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

InstagramFacebookYouTubePinterestXINGLinkedIn